Lepanthes botivana S.Vieira-Uribe & J.S.Moreno 2020

Photo by © Sebastian Vieira-Uribe>

Common Name The ? Lepanthes

Flower Size

Found in Colombia

Synonyms

References W3 Tropicos, Kew Monocot list , IPNI ;

*Orquideología 37(1): 18 S.Vieira-Uribe & J.S.Moreno 2020

LANKESTERIANA 23(2). Karremans, Moreno, Gil-Amaya, Morales, Espinosa, Mesa, Restrepo, Rincon-Gonzales, Serna, Sierra-Ariza and Vieira-Uribe 2023 photo fide;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------