Lepanthes gloriae S.Vieira-Uribe, J.S.Moreno & Pérez-Arcila 2021

Photo by © Sebastian Vieira-Uribe and LANKESTERIANA 23(2). Karremans, Moreno, Gil-Amaya, Morales, Espinosa, Mesa, Restrepo, Rincon-Gonzales, Serna, Sierra-Ariza and Vieira-Uribe 2023>

Common Name The Gloria Lepanthes

Flower Size

Found in Colombia

Synonyms

References W3 Tropicos, Kew Monocot list , IPNI ;

*Lankesteriana 21: 342 Haelter., Gal.-Tar. & Zuluaga 2021 drawing/photo fide

LANKESTERIANA 23(2). Karremans, Moreno, Gil-Amaya, Morales, Espinosa, Mesa, Restrepo, Rincon-Gonzales, Serna, Sierra-Ariza and Vieira-Uribe 2023 photo fide;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------