Lepanthes marielana N.Gut., J.S.Moreno & S.Vieira-Uribe 2021

Photo by Sebastian Vieira-Uribe and LANKESTERIANA 23(2). Karremans, Moreno, Gil-Amaya, Morales, Espinosa, Mesa, Restrepo, Rincon-Gonzales, Serna, Sierra-Ariza and Vieira-Uribe 2023>

Common Name Mariela's Lepanthes

Flower Size

Found in Colombia

Synonyms

References W3 Tropicos, Kew Monocot list , IPNI ;

*Phytotaxa 484: 116 N.Gut., J.S.Moreno & S.Vieira-Uribe 2021

LANKESTERIANA 23(2). Karremans, Moreno, Gil-Amaya, Morales, Espinosa, Mesa, Restrepo, Rincon-Gonzales, Serna, Sierra-Ariza and Vieira-Uribe 2023 photo fide;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------