IOSPE PHOTOS

Masdevallia ruthiana (Luer & Sijm) J.M.H.Shaw 2014 SUBGENUS Meleagris Luer 1986

Photo by Tom Sijm

Common Name Ruth's Masdevallia

Flower Size

Found in Junin department of Peru as an epiphyte.

Synonyms *Rodrigoa ruthiana Luer & Sijm 2011

References W3 Tropicos, Kew Monocot list , IPNI ; Orchids Masdevallia with its segregates including Dracula Zelenko 2014 photo fide;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------