Pleurothallis fabiobarrosii Borba & Semir 2000 SUBGENUS Acianthera SECTION Brachystachyae Lindley 1859

Photo courtesy of Dalton Holland Baptista

Common Name or Meaning Fabio Barros' Pleurothallis

Flower Size

Found in Minas Gerais Brazil as a lithophyte

Synonyms Acianthera fabiobarrosii (Borba & Semir) F.Barros & F.Pinheiro 2002

References W3 Tropicos, Kew Monocot list , IPNI ; Pleurothallids Neotropical Jewels Vol 1 Karremans & Viera 2020 as Acianthera fabiobarrosii photo fide

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------