Pleurothallis barbosana De Wild. 1906 Photo courtesy of Dalton Holland Baptista photo by Maria Rita Cabral and Orchidstudium

Common Name Barbosa's Pleurothallis [Brazilian Botaniust late 1800 to early 1900's]

Flower Size

Found in Espirito Santo state of Brazil

Synonyms Specklinia barbosana (De Wild.) Campacci 2008

References W3 Tropicos, Kew Monocot list , IPNI ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------