~Pleurothallis caespitosa Barb. Rodr. 1877 - See Pleurothallis luteola Lindl. 1841SECTION Pleurothallis SUBGENUS Acianthera (Scheidw.) Luer 1986 Photo courtesy of Dale and Deni Borders.

Flower Closeup Photo courtesy of Danny Lentz , plant grown by Atlanta Botanical Garden

to

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------