Pleurothallis sp. Peru

Photos courtesy of Patricia Harding

to LATE to

Common Name

Flower Size

Found in Peru

Synonyms