Pleurothallis species Photo courtesy of Patricia Harding