Pleurothallis sp. Peru

Photos courtesy of Patricia Harding

Common Name

Flower Size

Found in Peru

Synonyms