Pleurothallis cornejoi [Luer] in ed. SUBGENUS Acianthera [Scheidw.] Luer 1986

Photo by Andreas Kaye

Deep shade

Common Name or Meaning Cornejo's Pleurothallis

Flower Size

Found in Ecuador as an epiphyte.

Synonyms *Acianthera cornejoi Luer 2011

References W3 Tropicos, Kew Monocot list , IPNI ;

* Harvard Pap. Bot. 16: 311 Luer 2011;

Pleurothallids Neotropical Jewels Vol 1 Karremans & Viera 2020 as Acianthera cornejoi photo fide

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------