Pleurothallis cornejoi [Luer] in ed. SUBGENUS Acianthera SECTION Brachystachyae Lindley 1859

Photo by Andreas Kaye

Deep shade

Common Name or Meaning Cornejo's Pleurothallis

Flower Size

Found in Ecuador as an epiphyte.

Synonyms *Acianthera cornejoi Luer 2011

References W3 Tropicos, Kew Monocot list , IPNI ; Pleurothallids Neotropical Jewels Vol 1 Karremans & Viera 2020 as Acianthera cornejoi photo fide

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------