Pleurothallis githaginea Pabst & Garay 1956

Another Angle

Photos by Victor Silveira and his Orquedias da Mata Atlantica Website

Common Name Githagine's ? Pleurothallis

Flower Size

Found in Rio de Janiero state of Brazil .

Synonyms Anathallis githaginea (Pabst & Garay) Pridgeon & M.W.Chase 2001; Panmorphia githaginea (Pabst & Garay) Luer 2006; Specklinia githaginea (Pabst & Garay) Luer 2004

References W3 Tropicos, Kew Monocot list , IPNI ; Icones Pleurothallidinarum Vol XXVI Luer 2004 as Specklinia githaginea; Icones Pleurothallidinarum Vol XXVIII Luer 2006 as Panmorphia githaginea

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------