Pleurothallis parahybunensis (Barb.Rodr.) Luer 1981 SUBGENUS Arthrosia Luer 1986 Photo by Dalton Holland Baptista and Orchidstudium

Common Name or Meaning The Parahybu Pleurothallis

Flower Size

Found in Minas Gerais Brazil

CAUTION I have no way of verifying this determination so please use with caution.

Synonyms Acianthera parahybunensis (Barb.Rodr.) Luer 2004; * Lepanthes parahybunensis Barb.Rodr.1881; Physosiphon parahybunensis (Barb.Rodr.) Cogn. 1896; Stelis amoena Pridgeon & M.W.Chase 2002; Stelis parahybunensis (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase 2001

References W3 Tropicos, Kew Monocot list , IPNI ; Orchidaceae Brasilense Band 1 Pabst & Dungs 1975 as Physosiphon prahybunensis drawing ok; Lindleyana Vol 16 No 4 2001 as Stelis parahybunensis; Icones Pleurothallidinarum Vol XXVI Luer 2004 as Acianthera parahybunensis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------